Daire KodlarıDaire Kodları

Daire Kodları

Denetim KuruluDenetim Kurulu

Denetim Kurulu

Yönetim KuruluYönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Yönetim PlanıYönetim Planı

Yönetim Planı


Yönetim Planı

T.C.

YENİMAHALLE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

08.11.2017

 

YÖNETİM PLANI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

MADDE 1- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilecek olan; ANKARA ilçesi YENİMAHALLE mahallesi ERYAMAN sokakta bulunan 46193 ada 1 parsel sayılı gayrimenkul, kanunun emredici hükümleri saklı kalmak üzere, bu yönetim planına göre yönetilir.

 

MADDE 2- Kat mülkiyetine tabi işbu gayrimenkul üzerindeki ana yapı, (.....) bodrum, bir zemin, (.....) normal, (.....) sokakta, (.....) kapı numarası ile (.....) apartmanı adı taşımaktadır. Daireleri sadece mesken olarak kullanır.

 

MADDE 3- Ana gayri menkulün bağımsız bölümlerine tahsis edilen eklentileri hariç, Kat Mülkiyeti Kanununun 4 üncü maddesi sayılan yerleriyle, kat maliklerinin ortaklaşa kullanma, korumaya faydalanmaları için zaruri olan diğer yerleri ve şeyleri de orta yerlerdendir.

 

MADDE 4- Yönetim planı anagayrimenkulün bütün bağımsız bölüm maliklerini ve onların mirasçılarıyla bağımsız bölümleri sonradan satış veya bağımsız bölümlerden her hangi bir sebebe dayanarak oturan ve faydalananları da bağlar.

 

Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır.

 

MADDE 5- Tapu sicilinde veya kat malikleri arasındaki sözleşmelerle işbu Yönetim Planı’nda hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Kanunu, Medeni Kanun ve diğer ilgili kanun hükümleri uygulanır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI

 

MADDE 6- Kat malikleri, Kat Mülkiyeti Kanunu ve sözleşmelerle, yönetim planındaki hükümler saklı kalmak şartıyla; kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Ancak kendi bağımsız bölümlerde ana yapıya zara verecek nitelikte onarım ve tesis yapamazlar.

 

MADDE 7- Kat malikleri, anagayrimenkulün bütün ortak yetkilerine, Medeni Kanunun müşterek hükümlerine göre mal olurlar ve bu yerlerden; Kanun, sözleşme ve yönetim planı hükümlerine göre faydalanma hakkına sahiptirler.

 

MADDE 8- Kat malikleri, ortak yerlerin bakım ve temizliğin korunmasına itina göstermeye ve ana gayrimenkulün güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.

 

Bütün kat maliklerinin rızası alınmadıkça, ortak yerlerde inşaat, onarım ve tesisler ile değişik renkte dış badana ve boya yaptıramazlar.

 

Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerde bu bölüm maliklerinin ortak rızasıyla ana yapıya zarar vermeyecek onarım ve tadilat yapılabilir.

 

İmar mevzuatına göre elverişli olan ana yapının ön cephesindeki ortak yer olan bahçe kısmı otopark olarak kullanılır. Ancak otopark yeri kirletilmez ve diğer kat malikleri ile bağımsız bölümlerde oturanlarla bunlardan faydalananlara zarar verecek şekilde kullanılmaz.

 

Kat malikleri kendilerine ayrılan yerler dışındaki ortak yerlere hiçbir şey bırakamazlar ve tek başlarına kullanamazlar.

 

MADDE 9- Kat malikleri gerek kendi bağımsız bölümleriyle eklentilerini ve gerekse ortak yerleri kullanılırken, hüsnüniyet kaidelerine uymak zorundadırlar. Özellikle aşağıdaki işleri ve şeyleri yapamazlar.

 

a) Kendi bağımsız bölümlerini randevu evi, kumarhane veya benzeri yer ahlak ve adaba aykırı bir şekilde kullanılamazlar;

 

b) Bağımsız bölümlerinin balkon ve pencerelerinden halı, kilim, vs. silkemezler, su ve benzeri şeyler dökemezler, çöp vs. atamazlar;

 

c) Kat mülkiyeti kütüğünde mesken, işyeri veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde hiçbir şekilde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ve ecza laboratuvarı gibi müesseseler kuramayacakları gibi, kat mülkiyeti kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde, kat malikleri kurulunca oy birliği ile karar verilmedikçe; sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu gibi eğlence yerleri ile; fırın, lokanta, pastahane gibi beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler açamazlar;

 

d) Dükkan malikleri dükkanlarını, diğer kat maliklerini rahatsız edecek nitelikte işler için kullanamaz ve başkalarını da kandıramazlar;

 

e) Kendi bağımsız bölüm ve eklentisi ile ortak yerlerde, kat malikleri kurulunca müsaade edilmedikçe; kedi, köpek ve tavuk gibi hayvanlar besleyemezler;

 

f) Kendi bağımsız bölümlerinde diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde toplantılar tertip edemezler, nişan, düğün gibi toplantılarında, diğer kat maliklerini rahatsız etmemeye itina göstermeye mecbur oldukları gibi kat malikleri kurulu müsaade etmedikçe bu gibi toplantıları ortak yerlerde yapamazlar;

 

g) Radyo ve müzik aletleriyle benzeri şeyleri diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde kullanamazlar;

 

h) Bağımsız bölümleriyle eklenti ve ortak yerlerde; patlayıcı ve pis kokulu maddeler bulunduramazlar ve diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde sarsıntı yapmak, koku, duman, toz çıkarmak gibi hareketlerden kaçınmak zorundadır.

 

MADDE 10- Kat malikleri diğer bağımsız bölümlerde ve ortak yerlerde meydana gelen arızaların giderilmesi için kendi bağımsız bölümlerine girilmesi gerekiyorsa, buna müsaade etmek mecburiyetindedirler.

 

Ancak bu işlerin taraflarca en uygun zamanda yapılması ve bu müsaade sebebiyle, kat malikleri veya o bölümde oturanların uğrayacakları zararların, lehine müsaade edilen tarafından ödenmesi ve giderilmesi mecburidir.

 

MADDE 11- Yukarıda yazılı kullanma veya faydalanmaya ilişkin hususlarda, yönetim planında ve Kat Mülkiyeti Kanununda öngörülen hak ve mükellefiyetlerin, bağımsız bölümlerde kiracı veya herhangi bir sıfatla oturanlar veya faydalananlar tarafından da aynen getirilmesi mecburidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GENEL GİDERLERE KATILMA

 

MADDE 12- Kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak giderlerine aşağıda tespit edildiği şekilde katılırlar:

 

a) Kat maliklerinden her biri arsa payları ne olursa olsun; kapıcı ve kalorifercinin aylık ücret sigorta primi ve sair tüm giderlerine eşit olarak katılırlar.

 

b) Ana gayrimenkulün sadece tüm yakıt giderleriyle bu giderler için toplanacak avans ile kalorifer kazan ve her türlü tesisatının bakım, koruma, onarım ve yenileme giderlerine; arsa payı ne olursa olsun, her kat maliki kendi bağımsız bölümünün ana yapıdaki yüzölçümünün (inşaat sahasının) kapsadığı yapı kullanma belgesinde belirtilen metrekare oranına göre katılır.

 

c) Kapıcı-kaloriferci giderleriyle yakıt giderleri dışında kalan; sigorta primlerine, ortak yerlerin bakım, onarım, koruma, aydınlatma giderleriyle, yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payları oranında katılmakla yükümlüdürler.

 

MADDE 13- Kat maliklerinden hiçbiri, ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısiyle bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle, gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

 

MADDE 14- Ortak giderlere, kat maliklerinden birinin veya onu bağımsız bölümlerinden herhangi bir suretle oturan veya faydalanan kimsenin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için, o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

 

MADDE 15- Gider ve avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden biri veya yönetici tarafından, yönetim planına ve Kat mülkiyeti Kanunu ile genel hükümlere göre dava açılabilir ve icra takibi yapılabilir.

 

MADDE 16- Kat malikinin 12 net madde uyarınca hissesine düşecek gider ve avans borcundan bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkında veya başka bir sebebe dayanarak devam bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu suretle ödemede bulunanın umumi hükümler çerçevesinde kat malikine rücu hakkı saklıdır. Kiracının, mal sahibine vaki peşin ödemede bulunduğu hakkındaki defi müteselsil sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

 

Kat maliklerinin gider borcunu ödemeyen kat maliklerinden veya diğer sorumlulardan olan alacakları önceliklidir. Noterlikçe veya imzası karşılığında yapılan ihtara rağmen bir hafta içinde ödenmeyen kat malikinin borcu icra yoluyla alınır. Ayrıca Kat Mülkiyeti Kanununun 22. Maddesi uyarınca kanuni ipotek hakkı tescil edilebilir.

 

MADDE 17- Kat maliklerinden biri borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle, diğer kat maliklerinin haklarını onlar için çekilmez hale getirecek derecede ihlal ederse, onlar o kat malikinin bağımsız bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının Kat Mülkiyeti Kanununun 25. Maddesi uyarınca kendisilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KAT MALİKLERİ KURULU

 

MADDE 18- Kat malikleri kurulu, ana gayrimenkuldeki bir tüm bağımsız bölüm maliklerinden teşekkür eder ve kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartı ile; ana gayrimenkul bu kurul tarafından yönetilir ve yönetim tarzı kararlaştırılır.

 

Arsa payı ne olursa olsun, ana geyrimenkuldaki bütün bağımsız bölüm malikleri kat malikleri kurulunun birer tabii üyesidir.

 

MADDE 19- Ana gayrimenkulun yönetiminden veya kullanılmasından dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında çıkan anlaşmazlıklar kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır.

 

MADDE 20- Bütün kat malikleriyle onların varisleri veya o bağımsız bölümü sonradan herhangi bir suretle iktisap edenler veya o bölümden kiracı yahut başka sebeplerle oturanlar veya faydalananlar yönetici ve denetçiler, kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler.

 

MADDE 21- Kat malikleri kurulu, her yıl ocak ve ekim aylarının ilk on günü içinde toplanır.

 

Toplantının nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı ve gündem; yönetici tarafından tesbit edilerek, toplantıdan en az üç gün önce bütün kat maliklerine taahhütlü mektupla veya imza karşılığında tebliğ edilir.

 

Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az on beş gün önce mektupla, toplantı sebebi imzalatılacak bir çağrı veya taahhütlü mektupla, toplantı sebebi bildirilmek şartı ile, kat malikleri kurulu her zaman olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

 

İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda yeter sayının sağlanması halinde, ikinci toplantının nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı belirtilir.

 

MADDE 22- Toplantılarda yalnız o toplantının gündeminde yazılı maddeler konuşulabilir. Ancak toplantıdaki mevcut üyelerin üçte biri isterse, başka hususlarda gündeme alınarak görüşülebilir.

 

Kat malikleri kurulu her toplantıda, o toplantıyı yönetmek için aralarından birini başkan seçerler.

 

MADDE 23- Kat malikleri kurulunda, arsa payına bakılmaksızın, ana gayrimenkuldaki her bağımsız bölümün maliki (kat maliki) bir oy hakkına sahiptir.

 

Aynı şahsın birden fazla bağımsız bölümü mevcutsa, her bağımsız bölümü için ayrı bir oy hakkı vardır; ancak bir şahsın sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz.

 

Bir bağımsız bölüme birden fazla kimse malikse, kat malikleri kurulunda, bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder.

 

Kat maliklerinden her biri; diğer kat malikleri veya dışarıdan vekalet verecekleri bir vekil tarafından temsil olunabilirler; ancak bir şahsın asaleten ve vekaleten vereceği oy sayısı;, bütün oyların üçte birini geçemez.

 

Kat maliklerinden biri ehliyetsiz (çocuk, akıl hastası vs.) ise onun yerine kat malikleri kuruluna; kanuni mümessili (velisi veya vasisi) katılır.

 

Alınacak karar doğrudan doğruya kendisini ilgilendiren kat maliki, kat malikleri kuruluna ve görüşmelere katılabilir fakat o iş hakkında oy veremez.

 

MADDE 24- Kat maliki kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir.

 

Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa, ikinci toplantı en geç bir hafta içinde yapılır ve yeter sayı aranmaksızın toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verilir.

 

Kat Mülkiyeti Kanununda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır. (Kat Mülkiyeti Kanunu madde: 24, 28, 34, 42, 44, 45)

 

MADDE 25- Kat malikleri kurulunda alınan kararlar, yönetici tarafından o toplantıya katılamamış olan kat malikleri ile gerekiyorsa bağımsız bölümlerde kiracı veya herhangi bir sebeple oturanlara veya bölümlerden başka şekilde faydalananlara usülü dairesinde duyurulur.

 

MADDE 26- Kat malikleri kurulunun kararları [1] den başlayıp sırasıyla giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere yazılarak altı toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır; karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza ederler.

 

Bu husus hakkında ilerde çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce verilmiş bir karar varsa kaide olarak ona göre çözülür.

 

Ayrıca yönetici tarafından, bilumum gelir ve giderlerin kaydı için, noterlikce tasdikli bir işletme defterleri tutulur.

 

Bu defterin, her yıl ocak ayı içinde, yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir.

 

MADDE 27- Kat malikleri kurulunca verilen karara razı olmayan kat maliklerinden birinin veya onun bölümünde kiracı veya herhangi bir sebeple oturanlar veya devamlı suretle faydalanan kimselerin kanunda veya yönetim planında gösterilmiş bulunan borç ve yükümlerini yerine getirmemeleri yüzünden zarar gören kat malikleri veya yönetici, Kat Mülkiyeti Kanunun 33. Maddesi uyarınca sulh mahkemesine baş vurarak borç ve yükümlerin yerine getirilmesi için hakimin müdahalesini isteyebilirler.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

YÖNETİCİ VE DENETÇİ

 

A- YÖNETİCİ:

 

MADDE 28- Kat malikleri kurulu, her yıl ocak ayında yapacağı olağan toplantıda, kendi aralarından veya dışardan birini yönetici olarak tayin ederler.

 

Yönetici, kat maliklerinin hem sayı hem arsa payı çoğunluğu tarafından bir yıl için seçilir, eski yöneticinin yeniden seçilmesi mümkündür.

 

MADDE 29- Kat malikleri, yönetici seçiminde bir karara varamazlarsa, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine yönetici sulh mahkemesince tayin edilir.

 

Sulh mahkemesince tayin edilen yönetici, mahkemenin müsaadesi alınmadıkça altı ay müddetle değiştirilmez.

 

Yönetici öz ve soyadı ile iş ve ev adresi, ana gayrimenkulün giriş kapısı yanında, görülecek bir yere çerçeve içinde asılır.

 

MADDE 30- Yöneticiye bir ücret verilip verilmeyeceği ve verilecekse miktar ve şartları, yöneticinin tayin sırasında kat malikleri kurulunca ayrıca karara bağlanır.

 

Yönetici dışarıdan tayin edilmişse kendisiyle sözleşme yapılır.

 

Kat malikleri kurulu gerek sözleşmede, gerekse sonradan haklı bir sebebin çıkması halinde yöneticiden teminat isteyebilir.

 

MADDE 31- Yönetici, Kat Mülkiyeti Kanunu ile diğer kanunlarla, sözleşme ve yönetim planında belirtilen görevlerden başka, özellikle aşağıdaki işleri görür:

 

a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;

 

b) Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;

 

c) Kat malikleri kurulunca karar verilmişse; ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi;

 

d) Ana gayrimenkulün yönetim ve bakım işleriyle, bilumum ortak giderler için lüzumlu paraların avans olarak toplanması, gelirlerin tahsili, borçların ödenmesi, paraların en iyi bir şekilde muhafaza ve harcanması, borç ve yükümlerini yerine getirmeyenler hakkında ava ve icra takibi yapılması ve gerektiğinde kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;

 

e) Ana gayrımenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü ile gerekiyorsa kat maliklerine duyurması ve gerekli bütün tedbirlerin alınması;

 

f) Kat malikleri kurulunu taplantıya çağırması ve gündemin hazırlanması;

 

g) Kat malikleri kurulunun karar ve protokolleriyle yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini sırasıyla karar defterine geçirmesi ve defterin her yılın Ocak ayı içinde notere kapatılması ve bütün belgelerin saklanması, gider ve gelirlerin mümkünse belge, fatura ve makbuzlara istinat ettirilmesi ve belgelerin en az beş yıl süreyle muhafazası;

 

h) Kat Mülkiyeti Kanunun 37. Maddesi gereğince seçilmesini takip eden on beş gün içinde, ana gayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları, bütün giderlerden kat malikine yönetim planı ve kat malikleri kurulu kararına göre düşecek miktar ile her kat malikinin ödemesi gereken avans tutarını gösterir işletme projesinin yapılarak kat maliklerine sunulması ve kat maliklerince yedi gün zarfında itiraz edilmediği veya kat malikleri kurulunca değiştirilmediği takdirde projedeki hususların yerine getirilmesi;

 

MADDE 32- Yönetici, her yıl Ocak ve Ekim aylarında yapılan olağan toplantılarda, o tarihe kadar elde edilen gelirlerle yapılan giderlerin hesabını vermekle yükümlüdür.

 

Ayrıca, kat maliklerinin yarısı isterse, yönetici olağan toplantılar dışında da hesapları göstermeye mecburdur.

 

B- DENETÇİ:

 

MADDE 33- Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevindeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir.

 

Ayrıca, kat malikleri kurulu yöneticinin denetimini yapmak üzere, her yılın Ocak ayında olağan toplantıda, kendi aralarından birini denetçi olarak seçebilirler; denetçiye bu görevinden dolayı herhangi bir ücret ödenmez ve bütün ortak giderleri diğer malikler gibi katılır.

 

Denetçi tarafından her üç ayda bir kat malikleri kurulu adına hesapların denetimi yapılır, haklı bir sebep çıkarsa denetim her zaman yapılabilir.

 

Denetçi, kat malikleri kurulunca sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçilir ve olağan toplantılarda kat malikleri kuruluna vereceği bir raporla denetimin sonucunu ve düşüncelerini bildirir; bu rapor çoğaltılarak, birer örneği taahhütlü mektupla ve toplantıdan en az bir hafta önce kat maliklerine gönderilir veya imza karşılığında verilir.

 

Kat malikleri kurulu karar verdiği takdirde, ana gayrimenkulün yönetimi, üç kişilik bir yönetim kuruluna verilebileceği gibi, üç kişilik bir denetim kurulu da seçilebilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

MADDE 34- Ana gayrimenkul için kat malikleri kurulunca tayin edilmiş olan kapıcı, aynı zamanda kaloriferci olarak çalıştırılacaktır.

 

Kapıcı ile devamlı olarak çalıştırılmasına lüzum görülen diğer müstahdemlerin tayini, işten çıkarılması ve ücretlerinin takdiri; yöneticinin teklifi üzerine kat malikleri kurulunca kararlaştırılır.

 

Bu görevler, acele hallerde, kat malikleri kurulunun ilk toplantısında tasvibine sunulmak üzere yönetici tarafından da yapılabilir.

 

MADDE 35- Kapıcı ve diğer müstahdemlerin görev ve yetkileri, kendileriyle yapılan sözleşmede belirtilir ve bu sözleşme yönetici tarafından yapılmışsa, ayrıca kat malikleri kurulunun tasvibine sunulur.

 

Yönetici, bütün müstahdemlerin görevlerindeki tutumlarını devamlı olarak denetler.

 

MADDE 36- Kat malikleri veya onların bölümünde herhangi bir sebeple oturanlar; kendi veya yakınlarının çocukları tarafından, ana gayrimenkulda meydana getirilen zararları derhal ödemeye veya gidermeye mecbur oldukları gibi çocukların kendilerine ayrılan yerler dışında oynamamalarını ve gürültü yapmamalarını sağlamakla yükümlüdürler.

 

MADDE 37- Kat malikleri; kiracıları değiştikçe yeni kiracı veya kendi bölümlerinde başka sıfatla oturacakların öz ve soyadı ile iş adresini, en çok on gün içinde yöneticiye bildirmeye veya mevcutsa kira sözleşmesinin bir örneğini vermeye ve bağımsız bölümünde oturanlara borç ve yükümlerini bildirmeye mecburdurlar.

 

Kat malikleri kendi bağımsız bölümlerinde oturan veya faydalananlardan, borç ve yükümlerini yerine getirmeyenlerle müteselsilen sorumludurlar.

 

MADDE 38- Ana gayrimenkulün üstüne kat ilavesi veya mevcut çekme katın normal kat haline getirilmesi veya zemin ve bodrum katlarla arsanın boş yerinde yeni bölümler yapılması veya niteliğinde sonradan değişiklik yapılması için, Kat Mülkiyeti Kanunun 44. Maddesi gereğince, kat malikleri kurulunun buna oy birliğiyle karar vermesi şarttır.

 

MADDE 39- Ortak yerlerde yapılacak faydalı ve lüks değişiklik ve ilavelere ilişkin tesis, bakım ve işletme giderleri, Kat Mülkiyeti Kanunun 42 ve 43. maddeleri uyarınca kat malikleri tarafından ödenir.

 

MADDE 40- Ana gayrimenkulün bir hakla kayıtlanması veya arsanın bölünmesi ve bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi temlik tasarrufların veya ana yapının dış duvarlarının, çatı veya damının reklam maksadıyla kiralanması gibi önemli yönetim işleri; ancak bütün kat maliklerinin oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılabilir.

 

MADDE 41- Ana yapının tümünün veya bir kısmının harap olması veya kamulaştırılması halleri ile kat mülkiyetinin sona ermesi hususlarında, Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

 

MADDE 42- ...................... tarihinde düzenlenen işbu yönetim planının metin ve muhtevası, aşağıda kimlikleri yazılı ana gayrimenkulün bütün bağımsız bölüm maliklerince okunarak, arzularına uygun olduğu oy birliği ile kabul ve imzaladıklarını beyan ve ikrar ederler.

 

 

Bağımsız
  Bölüm
 Sıra No:
Niteliği Arsa Payı Adı ve Soyadı İmzası
.......... .................... .................... .................... ....................
.......... .................... .................... .................... ....................
.......... .................... .................... .................... ....................
.......... .................... .................... .................... ....................
.......... .................... .................... .................... ....................
.......... .................... .................... .................... ....................
.......... .................... .................... .................... ....................
.......... .................... .................... .................... ....................
.......... .................... .................... .................... ....................
.......... .................... .................... .................... ....................
.......... .................... .................... .................... ....................
.......... .................... .................... .................... ....................
.......... .................... .................... .................... ....................
.......... .................... .................... .................... ....................
.......... .................... .................... .................... ....................
.......... .................... .................... .................... ....................
.......... .................... .................... .................... ....................

 

Bu yönetim planındaki imzaların, adı geçen bütün kat maliklerinin Kendilerini ( ve yetkili temsilcilerine ) ait olduğunu tasdik eder, bundan doğacak her türlü sorumluluğu şimdiden kabul ve beyan ederim.

 

Talep Eden
( Adı Soyadı ve İmzası )
Şevket Tekirdağ           Ertan Sarı